poster_ruzar-briffa_strada-sretta_mt_web

Image | Posted on by | Leave a comment

Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti (Livell 5 – MQF)

kors-fil-kitba-tal-malti

Jekk tixtieq tirfina l-kitba tiegħek, dan hu l-kors tal-Malti li ilek tistenna.

Fi Frar li ġej, id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta u l-Kunsill Nazzjonali talIlsien Malti se jiftħu t-tnax-il kors fil-qari tal-provi bil-Malti f’Malta. L-istess kors hu offrut ukoll f’Għawdex wara s-suċċess tat-tielet kors li nfetaħ għall-Għawdxin.

Il-kors, ta’ Livell 5 (MQF), hu twil sena (Frar 2017 – Jannar 2018) u l-lezzjonijiet tiegħu jsiru darbtejn fil-ġimgħa:

F’Malta: l-Università (l-Imsida), nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis, mill-5.30pm sat-8.30pm. Dan il-kors universitarju tal-Malti, fost l-oħrajn, jgħinek tirrevedi l-grammatika, ilpunteġġjatura u l-ortografija biex tirfina l-kitba tiegħek u jagħtik ukoll iċ-ċans tiddiskuti u tifhem aħjar ir-regoli uffiċjali tal-kitba. Għal dan il-għan jinkludi kemm taħriġ filkorrezzjoni tal-Malti b’siltiet stampati, kif ukoll sessjonijiet prattiċi ta’ tiswija tal-Malti bil-kompjuter.

F’Għawdex: l-Università (ix-Xewkija), nhar ta’ Ġimgħa mill-5pm sad-9pm u nhar ta’ Sibt mit-8.00am sa 12.00pm. Il-kors jiftaħ f’Għawdex għar-raba’ darba jekk jintlaħaq innumru minimu ta’ applikanti eliġibbli. Għalhekk, l-Għawdxin huma mħeġġin biex jaħtfu din l-opportunità li jsegwu l-kors f’Għawdex stess, u japplikaw.

Huwa kors imfittex ħafna minn dawk kollha li jużaw il-Malti f’xogħolhom u filpubblikazzjonijiet, bħalma huma l-impjegati tas-settur pubbliku, bħall-ħaddiema taddipartimenti tal-gvern, il-kunsilli lokali, is-segretarji tal-iskejjel, l-għalliema tal-Malti u ta’ suġġetti oħra, kif ukoll l-impjegati tas-settur privat, bħal dawk li jaħdmu f’kumpaniji, banek u aġenziji tal-assigurazzjoni fejn jintuża l-Malti miktub, dawk li jaħdmu fil-parroċċi, fl-istamperiji, kif ukoll il-ġurnalisti u x-xandara (gazzetti, internet u televiżjoni), l-awturi u l-pubblikaturi, it-tradutturi, u kull min jixtieq jikteb il-Malti b’aktar kunfidenza.

L-applikazzjonijiet fetħu diġà u jibqgħu jintlaqgħu sal-Ġimgħa, 13 ta’ Jannar 2017. Ilformola tal-applikazzjoni timtela u tintbagħat mis-sit tal-Università.

Tagħrif ieħor fuq dan il-kors u fuq l-applikazzjoni ssibu mis-sit tal-Kunsill tal-Malti http://www.kunsilltalmalti.gov.mt  jew minn dan is-sit: http://www.um.edu.mt/arts/malti/avvizi/cqp F’każ li jkollok xi mistoqsija, ikteb fl-indirizz provi-malti.arts@um.edu.mt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stqarrija mill-għalliema tal-Malti dwar il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Aħna nemmnu li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti huwa punt ta’ referenza importanti għall-għalliema gradwati fil-Malti. Dan minħabba li l-Kunsill, magħmul minn maġġoranza ta’ persuni kkwalifikati fil-Malti, joffri soluzzjonijiet infurmati għal għadd ta’ diffikultajiet li niltaqgħu magħhom f’xogħolna wara li jagħmel konsultazzjoni wiesgħa.

Il-Kunsill qeda dan l-irwol b’mod konsistenti għall-aħħar għaxar snin. F’termini prattiċi, dan ifisser li minn sena għall-oħra seta’ jkun hemm qbil fl-ortografija mgħallma lill-istudenti minħabba li l-għalliema setgħu jirreferu għall-istess linji gwida. B’kuntrast, qabel it-twaqqif tal-Kunsill l-istudenti setgħu jiġu mgħallma varjant ortografiku f’sena, u ieħor is-sena ta’ wara, ħaġa li kienet toħloq frustrazzjoni kbira fost l-għalliema, l-istudenti, u l-ġenituri tagħhom.

Għal din ir-raġuni nemmnu li l-Kunsill għandu jibqa’ magħmul minn maġġoranza ta’ persuni kwalifikati sew fil-qasam tal-Malti. B’hekk nistgħu nserrħu moħħna li fost l-oħrajn ikollna punt ta’ referenza kompetenti fil-kitba ta’ kliem ta’ nisel Ingliż, bħalma kellna punt ta’ referenza fil-kitba tal-varjanti ppreżentati f’Deċiżjonijiet 1. Nemmnu li din id-deċiżjoni tkun fl-interess tal-iżvilupp ta’ lsienna, tagħna bħala edukaturi, tal-istudenti, u tal-ġenituri tagħhom.

ISEM U KUNJOM                 NRU TAL-IDENTITÀ

Paul Abdilla                                       96081M

Deandra Abela                                  149188M

Deborah Abela                                 173293M

Theresa Abdilla                                174794M

Maria Abela                                       74970M

Beverly Agius                                   237993M

David Agius Muscat                         498676M

David Aloisio                                     289779M

Keith Attard                                       543790m

Dr Joseph Axiaq                              330768M

Clare Azzopardi                               384777M

Keith (Kit) Azzopardi                       291091M

Dorianne Bartolo                              341193M

Dorothy Bezzina                              520286M

Maria Bonanno                                166092M

Dr Stephen Bonanno                      335763M

Dorianne Bonello                             157093M

Audrey Borg                                      322977M

Joseph P. Borg                                 265464M

Annalisa Camilleri                           351989M

Dr Mario Cassar                               474962M

Rebecca D’Agostino                         565882M

Dwayne Ellul                                    532087M

Leanne Ellul                                     472289M

Sarah Ellul                                        185486M

Maria Farrugia                                 54692M

Claudia Gauci                                  464576M

Francesco Grech                             39692G

Sr Clara Pirotta                                 19283M

Bertram Portelli                                421288M

Deborah Pullicino                            508990M

Ann Marie Schembri                       225182M

Maria Simiana                                  374390M

Justine Somerville                           373892M

Oriana Spiteri                                   353383M

Amanda Tanti                                   324287M

Jacqueline Tonna                            606782M

Joseph Vella                                     139967M

Raisa Xuereb                                    136191M

Claire Zerafa                                     497476M

Jekk int għalliem u taqbel ma’ din l-istqarrija tista’ tniżżel ismek, kunjomok u n-nru tal-karta tal-identità fil-kummenti t’hawn taħt u ndaħħluk fil-lista.

Posted in Uncategorized | 8 Comments